You have no items in your shopping cart.

سر زن سیب زمینی

Call for pricing

+ -

کاهش هزینه برداشت و افزایش ظرفیت و سرعت عملیات برداشت

با حذف ساقه گیاه پیش از برداشت، آسیب دیدگی محصول هنگام برداشت کاهش می باید

توقف  رشد سیب زمینی ها جهت تولید کتتدگان بذر سیب زمینی در برداشت های پیش از موعد

 

*
*
*

کاهش هزینه برداشت و افزایش ظرفیت و سرعت عملیات برداشت

با حذف ساقه گیاه پیش از برداشت، آسیب دیدگی محصول هنگام برداشت کاهش می باید

توقف  رشد سیب زمینی ها جهت تولید کتتدگان بذر سیب زمینی در برداشت های پیش از موعد